تقدیرنامه UNDP

آثار ادبی 

حکم شهر اینترنتی تبریز

توافقنامه با بیمه رنسانس روسیه

صفحه اول

توافقنامه با بیمه رنسانس روسیه

صفحه دوم

نامه آقای نجفی

به اتاق ایران و روسیه

نامه وزیر به آقای نهاوندیان

توافقنامه با شرکت توسعه افق پاینده

مدیریت دانش ارشد

"مقاله"

توافقنامه ولگاگراد

صفحه اول

توافقنامه ولگاگراد

صفحه دوم

توافقنامه شهردار استاوراپول جناب کوزمین جهت صادرات یک صد میلیون دلار

نامه آقای مظاهری